Vladeta Petrović, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Vladeta Petrović, PhD 

др Владета Петровић
 •  Title: professor of applied studies
 •  E-mail:

 Education

Докторску дисертацију под називом „Прилог истраживању модела стратешког менаџмента у поштанском систему“, одбранио је 1. јуна 2005. године на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду.

Магистарске студије уписао је школске 1998/99. године на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, на смеру Менаџмент у саобраћају и транспорту, и на време је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 9,78. Магистарску тезу под називом „Прилог развоју пословне стратегије Поште“ одбранио је 26. фебруара 2001. године. Привредна комора Београда је 2002. године доделила годишњу награду магистарској тези.

Дипломирао је на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, на одсеку за ПТТ саобраћај, који је уписао школске 1976/77. године и у року завршио.

Основну и средњу школу завршио је у Пожаревцу и Костолцу.

Рођен је 1957. године у Калишту, Пожаревац.

 Work Experience

Од 2005. године до данас - Професор на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије (Висока ICT школа).

Од 2007. до 2014. године - Извршни директор за поштанску делатност Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“.

Од 2001. до 2004. године - Помоћник генералног директора Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“.

Од 1999. до 2001. године - Директор Радне јединице ПТТ саобраћаја „Пожаревац“.

Од 1990. до 1999. године - Руководилац Службе за поштански саобраћај Радне јединице ПТТ саобраћаја „Пожаревац“.

Од 1984. до 1990. године - Управник поште ван реда 12000 Пожаревац.

Од 1983. до 1984. године - Приправник у ООУР ПТТ саобраћаја „Пожаревац“.

 Professional Development and Affiliations

 • Сарађивао је, приликом рада, са поштанским регулаторима и операторима Немачке, Француске, Португалије, Луксембурга, Шведске, Данске, Пољске, Грчке, Канаде, и др.
 • Учествовао је у раду Пленарне скупштине Пост Европе одржанe у Београду, Србији, 2012. године (The PostEurop Plenary Assembly in Belgrade, Serbia, 2012); и Пленарне скупштине Пост Европе одржане у Кракову, Пољској, 2008. године (The PostEurop Plenary Assembly in Krakow, Poland, 2008); као и Пленарног састанка Пост Европе одржаног у Порту, Португалији, 2008. године (The PostEurop IAC Plenary and UPU & RUs WG Meeting in Porto, Portugal, 2008).
 • Такође је учествовао у раду XXIV Конгреса Светског поштанског савеза (The 24th UPU Congress), који је по плану требало да се одржи у Најробију, Кенији, а одржан је у Женеви, Швајцарској, 2008. године.
 • Предводио је и делегације Поште Србије (Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“) на састанку Савета за поштанску експлоатацију Светског поштанског савеза (The UPU Postal Operations Council) одржаном у Берну, Швајцарској, 2004. године; на састанку о прикључењу у Пост Европу (The PostEurop) одржаном у Бриселу, Белгији, 2003. године; и на Стратешкој конференцији Светског поштанског савеза (The UPU Strategic Conference) одржаној у Женеви, Швајцарској, 2002. године.

Papers in international journals:

Papers in national journals:

 • S. Jelisavac Trošić, B. Stojanović-Višić, V. Petrović (2018). New opportunities for further improvement of economic cooperation between Serbia and China. The Review of International Affairs, časopis Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, ISSN: 0486-6096, Vol. 69, No. 1169, pp. 21-35. URL: https://www.diplomacy.bg.ac.rs/pdf/ria/2018/RIA-1169_2018.pdf (M51)
 • В. Петровић, Б. Стојановић-Вишић, С. Јелисавац Трошић (2018). Реформа поштанског тржишта у Европској унији и утицај на регулацију тржишта поштанских услуга у Републици Србији. Европско законодавство, часопис Института за међународну политику и привреду у Београду, ISSN: 1451-3188, год. 17, бр. 63, стр. 138-152. Рад је реализован у оквиру научног пројекта (МПНТР-ОИ 179029): Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима - спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти. (M52)
 • П. Вешовић, В. Петровић, М. Ђорђевић (2013). Одређивање ризика за елементе критичне инфраструктуре на примеру поштанског сектора. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 68, бр. 6, стр. 1122-1127. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 63, бр. 6, стр. 1122-1127.). Рад је реализован у оквиру научног пројекта (МПНТР-ТР 36022): Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије. URL: http://www.sits.org.rs/include/data/docs1238.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761306122V (М52)
 • В. Петровић (2005). Интеграција процеса, стила и културе управљања у поштанском систему. Савремена пошта, стручно информативни часопис за поштанску индустрију, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, ISSN: 1452-0958, бр. 2, стр. 47-50. (M53)
 • В. Петровић (2005). Процес стратешког менаџмента - стање и перспектива. ПТТ саобраћај, стручни часопис Заједнице ЈПТТ, ISSN: 0352-0056, бр. 2, стр. 51-59. (M53)
 • В. Петровић (2004). Транзиција поштанске индустрије. Техника, часопис Савеза инжењера Србије и Црне Горе, ISSN: 0040-2176, год. 59, бр. 3, стр. 355-362. (сепарат Саобраћај, ISSN: 0558-6208, год. 51, бр. 3, стр. 355-362. - издање са Симпозијума о саобраћају са међународним учешћем: Савремене стратегије развоја саобраћајног система, Европа и наша земља, у организацији Југословенске инжењерске академије - ЈИНА, Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Савеза инжењера Србије и Црне горе). URL: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0558-62080403355P (M52)
 • Д. Марковић, В. Радојичић, В. Петровић, З. Марковић (2003). Искуства развијених поштанских управа у коришћењу поштанског броја и перспективе развоја поштанског броја у Пошти Србије. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Југославије, ISSN: 0040-2176, год. 58, бр. 2, стр. 6-12. (сепарат Саобраћај, ISSN: 0558-6208, год. 50, бр. 2, стр. 6-12.). Рад је реализован у оквиру научног пројекта: Транслација адресе у адресни код. URL: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0558-62080302006M (M52)
 • В. Вешовић, В. Петровић (2003). Могући сценарији развоја Поште Србије / Possible Scenarios for the Post of Serbia Development. Management, часопис за теорију и праксу менаџмента Факултета организационих наука Универзитета у Београду, ISSN: 0354-8635, год. 8, бр. 30, стр. 12-16. (часопис штампан одвојено и на српском и на енглеском језику). URL: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-86350330012V (M52)
 • Н. Бојовић, В. Петровић (2002). Компаративна анализа стратегија поштанских управа: стање и перспективе. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Југославије, ISSN: 0040-2176, год. 57, бр. 6, стр. 7-17. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 52, бр. 6, стр. 7-17.). URL: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-99110206007B (M52)
 • В. Петровић (2001). Прилог развоју пословне стратегије Поште. ПТТ саобраћај, стручни часопис Заједнице ЈПТТ, ISSN: 0352-0056, бр. 1, стр. 19-29. (M53)
 • В. Петровић (2000). Предности модела иновативне организације. ПТТ саобраћај, стручни часопис Заједнице ЈПТТ, ISSN: 0352-0056, бр. 2, стр. 42-53. (M53)

Monographs of international importance :

 • Đorđević M., Vujošević M., Petrović V. (2014). Measuring Service Performances of the Public Enterprise PTT “SERBIA”. In: Levi Jakšić M., Barjaktarović Rakočević S., Martić M. (eds.) Innovative Management and Firm Performance (pp. 290-305). Palgrave Macmillan, London, ISBN: 978-1-137-40220-2, Online ISBN: 978-1-137-40222-6. DOI: 10.1057/9781137402226_15. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137402226_15 (M13)

Monographs of national importance :

 • В. Петровић, Б. Стојановић-Вишић (2019). Поштански саобраћај и курирске пошиљке. У: С. Јевтић (ур.) Транспортни приручник (стр. 153-177). Национална асоцијација шпедитерских друштава и агената, Београд, ISBN: 978-86-910869-2-3. (М44)

 • В. Петровић, Н. Трубинт (2017). Улога регулаторног тела у области поштанских услуга у реструктурирању јавног оператора. У: М. Јакшић, А. Прашчевић, Г. Огњанов (ур.) Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији (стр. 181-197). Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-403-1525-8. URL: http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2017deo1.pdf (М44)

Papers from international conferences:

 • Stojanović-Višić B., Petrović V., Jelisavac Trošić S. (2017). Uloga društveno odgovornog poslovanja u liderskoj poziciji Pošte Srbije. 3rd International Scientific-Business Conference LIMEN 2017: Leadership & Management - Integrated Politics of Research and Innovations. Udruženje ekonomista i menadžera Balkana - UdEkoM Balkan, Beograd, ISBN: 978-86-80194-09-7, Conference Proceedings, pp. 620-631. Rad je realizovan u okviru naučnog projekta (MPNTR-OI 179029): Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima - spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti. URL: http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/388888466-zbornik-limen-2017-final-version.pdf (М33)
 • Stojanović-Višić B., Petrović V., Simić M. (2017). Akcija Pošte Srbije „Piši Deda Mrazu“ kao podrška socijalnoj inkluziji. 11th International Conference: Social inclusion of persons with disabilities - importance and supporting programmes. Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, ISBN: 978-86-80326-05-4, Collection of papers, pp. 186-190. (М33)
 • Simić M., Petrović V., Stojanović-Višić B. (2017). Strategije pristupa dijaspori. 5th International Conference: Law, Economy and Management in Modern Ambience - LEMIMA 2017. Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union - Nikola Tesla“, Beograd, ISBN: 978-86-87333-79-6, Proceedings, Vol. 2, pp. 399-406. URL: http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_2.pdf (М33)
 • Simić M., Petrović V., Stojanović-Višić B. (2017). Strategije pristupa dijaspori. 5th International Conference: Law, Economy and Management in Modern Ambience - LEMIMA 2017. Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union - Nikola Tesla“, Beograd, ISBN: 978-86-87333-80-2, Book of Abstracts, pp. 191-192. (М34)
 • Đorđević M., Vujošević M., Petrović V. (2012). Measuring the Performance of Public Service Enterprise PTT Serbia. 13th International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management & Business Performance, Zlatibor. Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7680-255-5, Symposium Proceedings (CD-ROM), pp. 181-188. URL: http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/SYMORG-Proceedings-2012.pdf (M33)
 • Đorđević M., Vujošević M., Petrović V. (2012). Measuring the Performance of Public Service Enterprise PTT Serbia. 13th International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management & Business Performance, Zlatibor. Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7680-254-8, Book of Abstracts, pp. 21. (M34)
 • Đorđević M., Petrović V. (2012). Dokumentovanje spredšitova. 39th Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2012, Tara. Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, ISBN: 978-86-7488-086-9, Symposium Proceedings, pp. 251-254. (M33)
 • Petrović V., Vešović P. (2012). Postal - Logistics Services to the Modern Concept of Development Public Enterprise of PTT Communications “Srbija”. International Conference: The Role of Strategic Partnerships and Re-engineering of the Public Postal Network in the Sustainable Provision of Universal Service, Budva. Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, ISBN: 978-9940-575-11-3, Proceedings, pp. 81-89. (M31)
 • Glišović N., Ribeiro R., Milenković M., Bojović N., Petrović V. (2012). A SA-based solution procedure for fuzzy time-cost tradeoff. International Scientific Conference: From Global Crisis to Economic Growth - Which Way to Take?. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-403-1244-8, Proceedings (CD-ROM), 29th Conference Paper (12 p.). (M33)

apers from national conferences::

 • В. Петровић, Б. Стојановић-Вишић, С. Јелисавац Трошић (2018). Стратегија конкурентске сарадње на дигиталним платформама – перспектива примене у Пошти. XXXVI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2018. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-395-3, Зборник радова, стр. 3-12. Рад је реализован у оквиру научног пројекта (МПНТР-ОИ 179029): Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима - спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2018/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/1.PetrovicStojanovicVisicJelisavacTrosic.pdf (М61)
 • В. Петровић, М. Чеперковић, Б. Стојановић-Вишић (2017). Прилог методологији квантитативне анализе квалитета преноса поштанских пошиљака. XXXV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2017. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-384-7, Зборник радова, стр. 97-104. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2017/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/4-Petrovic-Ceperkovic-Stojanovic-Visic.pdf (М61)
 • В. Петровић, Т. Цветковски, Б. Стојановић-Вишић, М. Симић (2016). Истраживање утицаја промоције друштвено одговорног пословања Поште Србије на перцепцију корисника поштанских услуга. XXXIV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2016. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-363-2, Зборник радова, стр. 23-32. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2016/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/3.%20Petrovic-Cvetkovski-Stojanovic-Visic-Simic.pdf (М61)
 • В. Петровић, М. Ђорђевић (2015). Електронска трговина и промена поштанског сектора. XXXIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2015. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-342-7, Зборник радова, стр. 163-172. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2015/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/9.%20Petrovic-Djordjevic.pdf (M61)
 • В. Петровић, М. Ђорђевић (2014). Утицај технологије на организацију - стање и перспектива у Пошти Србије. XXXII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2014. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-328-1, Зборник радова, стр. 17-26. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2014/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/1.%20V.%20Petrovic,%20M.%20Djordjevic.pdf (M61)
 • В. Петровић, М. Ђорђевић, П. Вешовић (2013). Примена ОЛАП система на примеру ЈП „Пошта Србије“. XXXI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2013. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-314-4, Зборник радова, стр. 13-20. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2013/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/1.%20Petrovic,%20Djordjevic,%20Vesovic.pdf (M61)
 • В. Петровић, М. Ђорђевић (2012). Модел Призма за мерење перформанси организације - предлог примене. XXX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2012. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-304-5, Зборник радова, стр. 41-50. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2012/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/4.%20V.%20Petrovic,%20M.%20Djordjevic.pdf (M61)
 • В. Петровић, М. Чеперковић (2011). Приступ и методологија планирања развоја и пројектовања компоненти поштанске мреже. XXIX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2011. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-287-1, Зборник радова, стр. 127-134. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2011/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/3.%20Petrovic,%20Ceperkovic.pdf (M61)
 • В. Петровић (2010). Електронска трговина у Пошти Србије - стање и перспектива. XXVIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2010. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-274-1, Зборник радова, стр. 139-146. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2010/RADOVI%20PDF/Postanske%20tehnologije%20i%20elektronsko%20poslovanje/4.%20V.Petrovic.pdf (M61)
 • М. Јовановић, В. Петровић, С. Ранков, П. Милошевић, З. Мишић (2009). Дистрибуирана хибридна пошта - интегрисана услуга Поште Србије. XXVII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2009. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-259-8, Зборник радова, стр. 175-183. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2009/RADOVI%20PDF/Postanske%20tehnologije%20i%20elektronsko%20poslovanje/5.%20M.%20Jovanovic,%20V.%20Petrovic,%20S.%20Rankov,%20P.%20Milosevic,%20Z.%20Misic.pdf (M61)
 • В. Петровић (2009). Прилагођавање организације Поште Србије савременим променама у окружењу. У зборнику радова са научне конференције: М. Јакшић, А. Прашчевић (ур.) Економска политика Србије у 2009. години и изазови светске економске кризе (стр. 67-79). Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-403-0965-3. URL: http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2008deo3.pdf (М61)
 • В. Петровић, Н. Денда (2008). Стратегија раста Поште Србије кроз логистички сервис. XXVI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2008. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-252-9, Зборник радова, стр. 17-26. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2008/RADOVI%20PDF/(3)%20-%20MENADZMENT/1_Petrovic_Denda.pdf (M61)
 • В. Петровић, Н. Денда (2007). Каузалност модела трансформације, стратегије развоја тржишног понашања Поште. XXV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2007. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-243-7, Зборник радова, стр. 61-70. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2007/RADOVI%20PDF/(2)%20-%20MENADZMENT/05-Petrovic%20Denda.pdf (M61)
 • В. Петровић, Н. Денда (2006). Стратешко предвиђање промена у поштанском систему. XXIV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2006. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-223-9, Зборник радова, стр. 81-90. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2006/RADOVI%20PDF/(2)%20-%20MENADZMENT/06-Petrovic%20Denda.pdf (M61)
 • В. Петровић (2005). Методологија трансформације Поште Србије. XXIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2005. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-200-X, Зборник радова, стр. 55-67. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2005/RADOVI%20PDF/(2)%20-%20MENADZMENT-Vesovic/04-Vladeta%20Petrovic.pdf (M61)
 • Н. Бојовић, В. Петровић (2004). Модел за трансформацију Поште Србије. XXII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2004. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-177-1, Зборник радова, стр. 35-46. (M61)
 • В. Петровић (2004). Стратешки развој Поште као процесно орјентисане организације. V Поштанско саветовање: Поглед у будућност, Златибор. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, ISBN: 86-7038-041-2, Зборник радова, стр. 367-374. (M63)
 • Н. Бојовић, В. Петровић (2003). Интеракција пословних стратегија, базног процеса и организационе структуре у поштанском систему. XXI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-159-3, Зборник радова, стр. 41-52. (M61)
 • Н. Бојовић, В. Петровић (2002). Савремене пословне стратегије у поштанском саобраћају. XX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-137-2, Зборник радова, стр. 43-51. (M61)
 • В. Петровић (1998). Технолошка основа нове Поште. IV Поштанско саветовање: Технолошка будућност Поште, Златибор. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, Зборник радова, стр. 415-421. (M63)
 • В. Петровић (1997). Законодавство и прописи нове Поште. III Поштанско саветовање: Каква Пошта треба да буде? - дизајнирање нове Поште, Копаоник. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, Зборник радова, стр. 635-643. (M63)
 • В. Петровић (1996). Експлоатација нове Поште. II Поштанско саветовање: У сусрет променама, Златибор. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, Зборник радова, стр. 109-115. (M63)
 • В. Петровић (1995). Промена понашања Поште као предуслов упознавања потреба корисника. I Поштанско саветовање: Како Пошта да буде профитабилна?, Врњачка Бања. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, Зборник радова, стр. 106-109. (M63)

Citations:

 • Рад:

В. Петровић, М. Ђорђевић (2012). Модел Призма за мерење перформанси организације - предлог примене. XXX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2012. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-304-5, Зборник радова, стр. 41-50. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2012/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/4.%20V.%20Petrovic,%20M.%20Djordjevic.pdf (M61)

је цитиран у:

 1. Н. Бацковић, Г. Јовановић (2014). Управљање перформансама предузећа у савременим условима пословања - стратегијски приступ. Економски сигнали: пословни магазин, часопис Високе економске школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, ISSN: 1452-4457, год. 9, бр. 1, стр. 55-72. DOI: 10.5937/ekonsig1401055B. URL: http://ekonomskisignali.edu.rs/baze/pdf9/vol9s1r4.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-44571401055B (M53)

 

 • Рад:

В. Петровић, М. Чеперковић (2011). Приступ и методологија планирања развоја и пројектовања компоненти поштанске мреже. XXIX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2011. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-287-1, Зборник радова, стр. 127-134. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2011/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/3.%20Petrovic,%20Ceperkovic.pdf (M61)

је цитиран у:

 1. Б. Димитријевић, М. Николић (2012). Један приступ лоцирању поштанских јединица на примеру подручја града Крушевца. XXX Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2012. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-304-5, Зборник радова, стр. 59-68. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2012/RADOVI%20PDF/Menadzment%20procesa%20u%20postanskom%20i%20telekomunikacionom%20saobracaju/6.%20B.%20Dimitrijevic,%20M.%20Nikolic.pdf (M61)

 

 • Рад:

В. Петровић, Н. Денда (2008). Стратегија раста Поште Србије кроз логистички сервис. XXVI Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2008. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-252-9, Зборник радова, стр. 17-26. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2008/RADOVI%20PDF/(3)%20-%20MENADZMENT/1_Petrovic_Denda.pdf (M61)

је цитиран у:

 1. З. Марковић, Д. Ћулум, Г. Дракулић (2015). Оснаживање е-пословања у Републици Србији ресурсима ЈП „Пошта Србије“. XXXIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2015. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-342-7, Зборник радова, стр. 155-162. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2015/RADOVI%20PDF/Postanski%20saobracaj,%20mreze%20i%20servisi/8.%20Markovic-Culum-Drakulic.pdf (M61)

 

 • Рад:

В. Петровић, Н. Денда (2007). Каузалност модела трансформације, стратегије развоја тржишног понашања Поште. XXV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2007. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-7395-243-7, Зборник радова, стр. 61-70. URL: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2007/RADOVI%20PDF/(2)%20-%20MENADZMENT/05-Petrovic%20Denda.pdf (M61)

је цитиран у:

 1. Р. Кончаревић, Ј. Јурановић, Ј. Којић, С. Маринковић (2013). Примена нормативног приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 68, бр. 5, стр. 963-969. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 63, бр. 5, стр. 963-969.). URL: http://www.sits.org.rs/include/data/docs1219.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761305963K (M52)

 

 • Рад:

Petrović V. (2006). Postal System Strategy Selection By Applying Multicriteria Analysis. YUJOR - Yugoslav Journal of Operations Research: an international journal dealing with theoretical and computational aspects of operations research, systems science and management science; časopis Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ISSN: 0354-0243, Vol. 16, No. 2, pp. 235-251. DOI: 10.2298/YJOR0602235P. URL: http://www.yujor.fon.bg.ac.rs/index.php/yujor/article/view/271/162, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-02430602235P, https://doi.org/10.2298/YJOR0602235P (M24)

је цитиран у:

 1. Pavlović M., Bojičić R., Ratković M. (2018). Customer satisfaction with postal services in Serbia. Management: Journal for Theory and Practice Management, časopis Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ISSN:1820-0222, Online ISSN: 2406-0658, Vol. 23, No. 3, pp. 15-31. DOI: 10.7595/management.fon.2018.0005. URL: http://management.fon.bg.ac.rs/index.php/mng/article/view/191/132, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-02221803015P (M24)
 2. Jaag C., Moyano J., Trinkner U. (2015). Postal Strategies in a Digital Age. In: Crew M., Brennan T. (eds.) The Future of the Postal Sector in a Digital World (pp. 103-120). Springer, Cham, ISBN: 978-3-319-24452-5, Online ISBN: 978-3-319-24454-9. DOI: 10.1007/978-3-319-24454-9_8. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-24454-9_8 (M13)
 3. Р. Кончаревић, Ј. Јурановић, Ј. Којић, С. Маринковић (2013). Примена нормативног приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 68, бр. 5, стр. 963-969. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 63, бр. 5, стр. 963-969.). URL: http://www.sits.org.rs/include/data/docs1219.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761305963K (M52)

 

 • Рад:

Н. Бојовић, В. Петровић (2004). Модел за трансформацију Поште Србије. XXII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2004. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ISBN: 86-7395-177-1, Зборник радова, стр. 35-46. (M61)

је цитиран у:

 1. Р. Кончаревић, Ј. Јурановић, Ј. Којић, С. Маринковић (2013). Примена нормативног приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 68, бр. 5, стр. 963-969. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 63, бр. 5, стр. 963-969.). URL: http://www.sits.org.rs/include/data/docs1219.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761305963K (M52)

 

 • Рад:

В. Петровић (2004). Транзиција поштанске индустрије. Техника, часопис Савеза инжењера Србије и Црне Горе, ISSN: 0040-2176, год. 59, бр. 3, стр. 355-362. (сепарат Саобраћај ISSN: 0558-6208, год. 51, бр. 3, стр. 355-362. - издање са Симпозијума о саобраћају са међународним учешћем: Савремене стратегије развоја саобраћајног система, Европа и наша земља, у организацији Југословенске инжењерске академије - ЈИНА, Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Савеза инжењера Србије и Црне горе). URL: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0558-62080403355P (M52)

је цитиран у:

 1. Н. Трубинт, Н. Бојовић (2006). Амбијентални услови за вршење поштанске делатности на територији Републике Србије. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 61, бр. 4, стр. 17-24. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 56, бр. 4, стр. 17-24.). URL: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-99110604017T (M52)

 

 • Рад:

В. Вешовић, В. Петровић (2003). Могући сценарији развоја Поште Србије / Possible Scenarios for the Post of Serbia Development. Management, часопис за теорију и праксу менаџмента Факултета организационих наука Универзитета у Београду, ISSN: 0354-8635, год. 8, бр. 30, стр. 12-16. (часопис штампан одвојено и на српском и на енглеском језику). URL: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-86350330012V (M52)

је цитиран у:

 1. Р. Кончаревић, Ј. Јурановић, Ј. Којић, С. Маринковић (2013). Примена нормативног приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 68, бр. 5, стр. 963-969. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 63, бр. 5, стр. 963-969.). URL: http://www.sits.org.rs/include/data/docs1219.pdf, https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-21761305963K (M52)
 2. Н. Трубинт, Н. Бојовић (2006). Амбијентални услови за вршење поштанске делатности на територији Републике Србије. Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Србије, ISSN: 0040-2176, год. 61, бр. 4, стр. 17-24. (сепарат Менаџмент, ISSN: 1450-9911, год. 56, бр. 4, стр. 17-24.). URL: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-99110604017T (M52)

Гостујућа предавања:

 • На Техничком факултету и Пословном факултету у Београду Универзитета Сингидунум, из области Организације рада, студентима основних студија, школске 2010/11. и школске 2009/10. године.
 • На Вишој техничкој ПТТ школи у Београду, из области Нових технологија у Пошти, студентима смера ПТТ саобраћај, школске 2002/03. године.
 • На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, из области Стратешког развоја, студентима постдипломских студија, школске 2002/03. године.
 • На Економском факултету Универзитета у Београду, из области Управљања у јавном сектору, студентима специјалистичких студија, школске 2002/03. године.

Projects:

 • Пројекат: Digital Cooperatives; улога у пројекту: руководилац пројекта; финансијер пројекта: Privredno društvo za digitalnu kooperativu ElaFor d.o.o. Beograd-Savski Venac, ID=2694; пројекат је конкурисао код Фонда за иновациону делатност Републике Србије, у оквиру Програма раног развоја, ID=1105; 2018.
 • Пројекат: Parcel in Store; улога у пројекту: руководилац пројекта; финансијер пројекта: Privredno društvo za digitalnu kooperativu ElaFor d.o.o. Beograd-Savski Venac, ID=2694; пројекат је конкурисао код Фонда за иновациону делатност Републике Србије, у оквиру Програма раног развоја, ID=767; 2017.
 • Пројекат: Start Up Platforms ElaFor; улога у пројекту: стручни консултант; финансијер пројекта: Privredno društvo za digitalnu kooperativu ElaFor d.o.o. Beograd-Savski Venac; 2015.
 • Пројекат: Корпоративизација Јавног предузећа ПТТ саобраћаја Србија“, у сарадњи са Министарством финансија Републике Србије и Светском банком (The World Bank), IDF Grant TF 096223, 2012.
 • Пројекат: Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије (МПНТР-ТР 36022), у сарадњи са Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012.
 • Пројекат: Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса (МПНТР-ТР 36040), у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2012.
 • Пројекат: ПостЕкспорт - извоз робе преко Поште Србије, 2011.
 • Пројекат: Увођење Логистичке услуге у Пошту Србије, 2010.
 • Пројекат: Аутоматизација технолошких процеса прераде поштанских пошиљака на територији Републике Србије, изградња ГПЦ Београд и Нови Сад и реконструкција ГПЦ Ниш, 2009.
 • Пројекат: Развој система за управљање возним парковима са циљем смањења емисије CO2, у сарадњи са Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, 2008.
 • Пројекат: Реинжењеринг пословних процеса и управљање ризиком у пружању поштанских услуга, у сарадњи са Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, 2008.
 • Пројекат: Увођење услуге Хибридне поште у Пошту Србије, 2007.
 • Пројекат: Методологија за вредновање послова у Пошти Србије, у сарадњи са Институтом Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 2004.
 • Пројекат: Стратегија и политика цена поштанских услуга, у сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду, 2003.
 • Пројекат: Организационе структуре Јавног предузећа ПТТ саобраћаја Србија“, у сарадњи са Институтом Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 2003.
 • Пројекат: Имплементација ПостШпед - услуге шпедиције у сервису Поште Србије, 2003.
 • Пројекат: ACCORD II- „Програм за обнову PostEurop - „Асоцијација ЈПО Европе“ (Пост Европа), Programme area: Quality of service; Financial & cost accounting laid out in Directive 97/67/EC; Adoption by postal staff of a culture of customer awareness, marketing and sales; A better understanding of the role played by regulators in the new postal market;  Adoption of efficient planning and management tools and methods; у сарадњи са поштанским операторима Немачке, Француске, Португалије и Луксембурга, 2003.
 • Пројекат: Франшизинг у Пошти Србије, у сарадњи са Поштом Канаде (Canada Post), 2003.
 • Пројекат: Анализа локација, у сарадњи са Поштом Канаде (Canada Post), 2003.
 • Пројекат: Track and Trace (електронско праћење поштанских пошиљака), у сарадњи са Поштом Канаде (Canada Post), 2003.
 • Пројекат: Бизнис сервис у услузи Поште Србије при сортирним центрима, 2002.
 • Пројекат: Транслација адресе у адресни код, у сарадњи са Институтом Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 2002.

Strategies:

 • Члан Радне групе Владе Републике Србије за израду Предлога Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2013-2016. године. (M121)
 • Члан Радне групе Владе Републике Србије за израду Предлога Стратегије развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2008-2012. године. (M121)