Nikola Slavković, PhD | | Department School of Information and Communication Technologies

Nikola Slavković, PhD 

др Никола Славковић
 •  Title: professor of applied studies
 •  E-mail:

 Education

Докторску дисертацију из области Телекомуникација, ужа област - Вештачка интелигенција, под називом "Детекција промена састава и геометрије пута обрадом измерених параметара за потребе категоризације путне инфраструктуре", одбранио под руководством проф. др Милана Бјелице, на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

Магистарки рад из области Мерења у електротехници, “Оптимизација параметара примене ласера мале снаге у биомедицини“, одбранио под руководством проф. др Милесе Срећковић.

Дипломирао на Електротехничком факултету (ЕТФ) у Београду на одсеку Физичка електроника.

Завршио Математичку гимназију у Београду.

 Work Experience

Work Experience in teaching :


Октобар 2020 – данас: Висока школа за информационе и комуникационе технологије –професор струковних студија из облати Електротехнике и рачунарства.

Април 2006 – 2020: Висока школа за информационе и комуникационе технологије – предавач из облати Електротехнике и рачунарства.

Шеф студијског програма Електронске комуникације. Учествовао је у прегледу, оцени и одбрани већег броја дипломских и специјалистичких радова.

2015 - 2020. – Помоћник директора Високе ICT школе у Београду.

2015 – данас. Сарадник Регионалног центра за таленте у Београду, учествовао у реализацији и оцени научних и стручних радова, циљу подстицања развоја научноистраживачког подмлатка у Србији

2002/03 и 2003/04: Електротехнички факултет у Београду - сарадник на вежбама за предмет Физика 1.

2002 - 2006.: Виша техничка ПТТ школа, администратор мреже, сарадник у настави са пуним радним временом, стручних и организационих послова у Школи.

2000 - 2002: Средња техничка ПТТ школа - наставник електротехничке групе предмета.


Радно ислуство у струци:


2019. – данас: Гастранс, а.д. Нови Сад. Одговорни пројектант на пословима техничког прегледа за телекомуникационе системе, на пројекту Магистралног гасовода (интерконектора) граница Бугарска – граница Мађарска.

2018. – данас: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Инжењерска комора Србије. Комисија за полагање стручног испита, за проверу стручне оспособљености лица за обављање послова израде планских докумената, техничке документације и грађења објеката, као и других стручних послова у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења, за електротехничку струку.

2017. – данас: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Републичка Комисија за издавање личних лиценци, за електротехничку струку.

2007 – данас:. KBV Datacom Београд, Телефонија а.д. Београд, Бит пројект д.о.о, Dirigent Acoustics, д.о.о. Београд. Пројектовање, извођење и имплементација технологија и компоненти у области телекомуникационих система и мрежа, као одгворини пројектант и одговорни извођач радова из електротехничке струке.

1999 – 2001: Предузеће „Центролек“, Београд, руководилац техничке подршке, сервиса и одржавања спектрофотометријских уређаја и биохемијских анализатора.

2007 – данас. Инжењерска комора Србије, Савез машинских и електроинжењера и техничара Србије. Положен стручни испит из електротехничке струке, на основу кога поседује четири лиценце за одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, из области телекомуникационих и сигналних инсталација и електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

 Professional Development and Affiliations

  Сертификати и лиценце:


 • Лиценца одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система, Инжењерска комора Србије, бр. 353 F172 07.
 • Лиценца одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система, Инжењерска комора Србије, бр. 453 B705 07.
 • Лиценца одговорног пројектанта електричних инсталација ниског и средњег напона, Инжењерска комора Србије, бр. 350I 00550 19.
 • Лиценца одговорног извођача радова електричних инсталација ниског и средњег напона, Инжењерска комора Србије, бр- 450I 00549 19.
 • Сертификат "Графички алати за планирање берзанског трговања", компаније TeleTrader d.o.o., мај 2017.
 • Сертификат "Савремена достигнућа техничке и фундаменталне анализе", Београдска берза, април 2017.
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе
 • Електронска платформа за анализу и мониторинг хартија од вредности, компаније TeleTrader
 • Сертификати “Intermdediate approved installer for LANscape solutions, fiber optic” и “Intermdediate approved installer for LANscape solutions, copper”, компанија Corning Cable Systems, Germany, Neustadt, 2006. године.
 • Војска Југославије, сертификaт за радио телеграфију, телепринтеристу и шифрера, 1998/1999. године.

 • Чланство у струковним удружењима


 • Стални члан инжењерске коморе Србије, FTTH удружења Србије, ЕТРАН и Друштва за телекомуникације.
 • Стални је члан републичке Комисије за утврђивање испуњености услова за издавање личних лиценци из области електротехничке струке, као и комисија за полагање стручног испита из области електротехничке струке, образованих од стране Министарства за грађевину, саобраћај и инфраструктуру Србије.
 • Стални је члан комисије за оцењивање научноистраживачких радова на регионалним, националним и међународним такмичењима и смотрама, при Регионалном центру за младе таленте Београд.

Papers in international journals with impact factor:

 • N. Slavković, Milan Bjelica "Risk prediction algorithm based on image texture extraction using mobile vehicle road scanning system as support for autonomous driving," Journal of Electronic Imaging 28(3), 033034 (25 June 2019). https://doi.org/10.1117/1.JEI.28.3.033034 (M23).
 • Sekulić Rade S. Slavković Nikola M, Srecković Milesa Z., Kovacević Milojko S., Stamenović Miljan S., The Influence of Gamma Radiation on Polarization Mode Dispersion of Fibers Applied in Communications, Nuclear Technology and Radiation Protection, Vol. 27, Issue 2, pp: 171-177, 2012. doi:10.2298/NTRP1202171S. (M22).

Papers in national journals:

 • N. Slavković, A.Slavkovic, Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept, International Journal of Mechanical and Production Engineering, ISSN(p): 2320-2092, ISSN(e): 2321-2071 Volume- 6, Issue-11, Nov.-2018. http://iraj.in Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept 17.
 • N. Slavković, A. Slavkovic, Robotic Teaching Opportunities Ln The Higher Education, Turkish Online Journal of Educational Technology – December 2016, , pp.431 – 434. ISSN: 2146-7242. 2016. http://tojet.net/special/2016_12_1.pdf.
 • N. Slavković, A.Savić, The Usage of m learning for Adults Education in Serbia, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Vol.174, pp. 2806-2812, Elsevier, 2015. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.971.
 • M. Srećković, Ž. Tomić, S. Ostojić, R. Sekulić, A. Kovačević, N. Slavković, V. Mlinar, D. Djukin, Some Aspects of Laser Technique in Contemporary Technologies, Buletinul Stiintific, Scientific Bulletin, Politechnical, 2004, Vol. 49, No. (63), pp. 77-84. ISSN 1224-6077.

Journals of national importance:

 • S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitaliza-tion of medical images based on DICOM standard”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 6, No. 3, 2009, pp. 409-418. ISSN:1451–4869.
 • Љ. Константиновић, И. Чернак, Н. Славковић, Утицај зрачења ласера ниске снаге на показатеље опште раакције у кунића изложених фокусираној бласт повреди плућа, рад по позиву, XLVI Конференција ЕТРАН, Теслић, јуни 2002. Зборник радова, Свеска III, п. 174.
 • Н. Славковић, Параметри примене ласера мале снаге у медицини, предавање по позиву на Медицинском факултету у Београду, Клиника за рехабилитацију „др М. Зотовић“, 2004. и 2005.

Papers from international conferences:

 • dr Nikola Slavković "Conducting Scientific Researches as a Bases for Creating Valuable PhD Material", предавањe по позиву, "International Webinar on Research Roadmap: A Guide Towards Completing Ph. D Journey Successfully" IWRR – 2020, 9-10 November, 2020, India.
 • Key speaker - N. Slavković, Post-Covid-19 Era – Technological Changes and Challenges, Invited paper, IAARHIES International Conference on Embracing Change: Innovations and Challenges, ICECIC 18-19. september, 2020, Jaipur, India.
 • G. Zajić, N. Slavković, M. Bjelica, A. Slavković, S. Kostić, V. Malešević, “Road Surface Degradation as a Main Decision-Making Problem in Autonomous Driving Process”, IAAARHIES International Conference ICSCH/ICPLS/ICET/ICBE/ICITCS/ICEM, pp. 45-49, IAARHIES, London, United Kingdom, Dec, 2019, ISBN 978-93-5396-259-3. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • V. Malesevic, A. Slavkovic, S. Kostic, N. Slavkovic, G. Zajic, "The Impact of the Next Financial Crisis on Equities and Cryptocurrencies", International Conference on Business & Economics - ICBE 2019, pp 6-8, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
 • Kostic S, Slavkovic A., Slavkovic N, “Social Media Avatars as New Technological Identity in Distance Learning” The International Conference on Innovative Research in Education, London, United Kingdom, July 2019.
 • N. Slavkovic, A. Slavkovic: “Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept”, Academics World International Conference, Cannes, France, 13th -14th September 2018.
 • N. M. Slavkovic, G. Zajic, A. Gavrovska, I. S. Reljin, B. D. Reljin, M. Bjelica, Integrating Mobile Vehicle Sensor Diagnostic Procedures into the Intelligent Transportation Network, 14th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL) 2018, 20-21 November, Belgrade, Serbia, pp. 1-5. (IEEE, Electronic ISBN:978-1-5386-6974-7; CD-ROM ISBN: 978-1-5386-6973-0; Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-6975-4), doi:10.1109/NEUREL.2018.8586998.
 • N. Slavković, R. Sekulić, One Approach to Laser Scanning Problems for Improving Techniques for Old Roads Age Determination, Proceedings of the selected papers, abstracts and posters of the First International Conference Trends in Heritology: Industrial and Intangible Heritage, 165, 2018. ISBN 978-86-6179-063-8.
 • R. Sekulić, N. Slavković, S. Pantelić, Artwork Surface Characterization by Texture Image Analysis, Proceedings of the selected papers, abstracts and posters of the First International Conference Trends in Heritology: Industrial and Intangible Heritage, 167, 2018.  ISBN 978--86-6179-063-8.
 • N. Slavkovic, D. Mamula Tartalja, M. Bjelica, “One Approach to Laser Scanning Problems for Improvement Road Condition Diagnostics”, PHOTONICA 2017, International School and Conference on Photonics, Belgrade, Serbia
 • N. Slavkovic, A.Slavkovic, Implementing Internet of Vehicles (IOV) Scanning Devices for Improving the Road Safety Concept " , Academics World International Conference, Cannes, France, 13th -14th September 2018.
 • N. Slavkovic, A. Savić, "Robotic Teaching Opportunities in the Higher Education", 7th International Conference on New Horizons in Education, 13-15 July 2016. Vienna, Austria
 • A. Savic, N. Slavkovic, V. Radosavljevic, "Improving the resting state efficiency of e-learning process by using web content", ICSIM- International Conference on Science, Innovation and Management, Saint Peterburg, Russia, september 2015. Plaketa za najbolje prezentovan rad na Konferenciji, dodeljena od strane The International Institute of Engineers and Researchers.
 • A. Savic, N. Slavkovic, "The Modern Software Analytical Platforms For Stock Market Management", ICSIM- International Conference on Science, Innovation and Management, Saint Peterburg, Russia, september 2015. Nagrada za najbolji stručni rad na Konferenciji, dodeljena od strane The International Institute of Engineers and Researchers.
 • N. Slavković, A.Savić, “The Usage of m learning for Adults Education in Serbia”, INTE 2014, International Conference on New Horizons, ISSN 2146-7358, Paris, June 2014.
 • N. Slavković, A. Savić, The use of modern mobile platforms for improving quality of e-learning processes in higher education, ICQH, International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, Turkey, 12-14. Dec 2013., http://www.icqh.net/proceedings/icqh2013.pdf , pp 916-926.
 • A. Savić, N. Vugdelija, N. Kojić, N. Slavković, “Impact of Internet technologies on investor relations”,, ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia.
 • Rade Sekulić, Nikola Slavković, Milesa Srećković, Miljan Stamenović,"WEB aplikacija za tehničku kontrolu karakteristika optičkih deonica", Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, 16.-18. mart 2011. Jahorina.
 • N. Slavković, N. Reljin, M. Pavlović, N. Kojić, S. Čabarkapa, "Implementacija WEB orijentisanog servisa za obradu medicinskih snimaka ", Naučno stručni simpozijum INFOTEH-2009, Jahorina, 18-20. mart, 2009.
 • Miljan Stamenović, Rade Sekulić, Nikola Slavković, Uticaj temperature sredine na promenu disperzije instaliranog optičkog vlakna, 16. Telekomuniakcioni forum, TELFOR, Novembar, 2008.
 • S. Ostojić, N. Bundaleski, M. Srećković, J. Mirčevski, N. Slavković, New algorithm for evaluation of difrraction on cylindrical geometries Lasers 99 Quebeck, dec 13-16, 1999, a) Techn.Diggest b) Proceedings of the Int.Conf. on Lasers 99,. Ed,V.J.Corcoran and T.A. Corcoran, SOQuE, STS Press, Mc Lean, 2000.
 • S. Ostojić, M. Srećković, S. Ristić, Lj. Vulicević, P. Jovanić, P. Pavlović, N. Slavković, Particle Dimensioning By Laser (And Standard) Techniques And Applications, Lasers 99 Quebeck, dec 13-16, 1999, a) Techn.Diggest b) Proceedings of the Int.Conf. on Lasers 99,. Ed,V.J.Corcoran and T.A. Corcoran, SOQuE, STS Press, Mc Lean, 2000, pp.188-195.
 • Lj. Konstantinović, Kataranovski M., M. Srećković, N. Slavković, Evaluation of Antiinflamattory Effect of Low Intensity Laser By Experimental model of Contact Hypersensitivity Reaction in Rats, Technical Diggest of Lasers 2001, Tucson, 3-7 dec. 2001, b)Proceedings Lasers, 2002.
 • Lj. Konstantinović, Kataranovski M., M. Srećković, N. Slavković, Low Level Laser Therapy in Treatment of low Pain Back a) Technical Diggest of Lasers 2001, Tucson, 3-7 dec. 2001, p. 23, b) Proceedings Lasers, 2002.
 • M. Srećković, S. Ristić, R. Sekulić, N. Slavković, N. Bundaleski, J. Ilić, S.Ostojić, N. Ivanović, V. Jovanović, B. Timotijević, The Analyses of the Relation of Optical and Nonoptical Constants Applied to Materials of Interest in Quantum Electronics, (1904) a) Technical Diggest of Lasers 2001, Tucson, 3-7 dec. 2001, 2001 p b) Proceedings Lasers, 2001, STS Press, Ed. V.J.Corcoran, T.A.Corcoran, pp.217-224, 2002.
 • S. Ostojić, M. Srećković, J. Ilić, N. Bundaleski, N. Slavković, Ž. Tomić, D. Mamula,V. Mlinar, al., Analytical and numerical Programming in Laser Scattering Phenomena and Experimental techniques, a) Technical Diggest of Lasers 2001, Tucson, 3-7 dec. 2001 p b) Proceedings of Lasers 2001, STS Press, Ed. V.J.Corcoran, T.A.Corcoran, pp.351-358, 2002.
 • M.Srećković, N. Slavković, S.Bojanić, N.Mijatović, et.al, The Models of interaction of the Laser Radiation with the bulk Material, Films and the Ejected Mass XII International Symposium on Gas Flow/ Chemical Lasers and High Power Laser Conference, Firence 18-22 sept 2000, P1.76, 110.
 • N. Bundaleski, M. Srećković, S. Ostojić, N. Slavković, et.al, The profile of gain line shape of chosen types of chemical Lasers and the possibility of flow diagnostics, XII International Symposium on Gas Flow/ Chemical Lasers and High Power Laser Conference,Firence 18-22 sept 2000,P1.76,110.
 • M. Srećković, S. Ostojić, Lj. Vulićević, M. Milivojević, J. Mirčevski, R. Gospavić, N. Slavković, The Application of Lasers for the Ecological Purposes and For Particle Dimensioning, Chemical Society, 2000, Halkidiki.
 • N. Bundaleski, S. Ostojić, N. Slavković, J. Ilić, M. Srećković, Lasing Processes in Gaseous Active Media-Numerics in Chemical Lasers, Technical Diggest p.24, 2000 Albuquerque, b) Proceedings of Lasers 2000, pp. 652-610, Mc Lean, 2001.
 • Lj. Konstantinović, I. Černak, M. Srećković, N. Slavković, P. Jović, Metabolic Changes Induced By Low Level Laser Stimulation in Relation with Applied Wavelength, a) Technical Diggest p.24, 2000, Albuquerque, b) Proceedings of Lasers 2000, pp.615-61-619, Mc Lean, 2001.
 • Lj. Konstantinović, I. Černak, Ž. Kanjuh, M. Srećković, N. Slavković, Systematic Effects of Low Level Laser Stimulation in Relation with Aplied Wavelength a) Technical Diggest p.24, 2000, Albuquerque, Proceedings of Lasers 2000, pp.611-614, Mc Lean, 2001.

Papers in national journals:

 • Г. Зајић, М. Краговић, Н. Којић, С. Чабаркапа, Н. Рељин, М. Павловић, Н. Славковић, “Систем за дигитализацију, архивирање и претрагу мединских слика“, XV YU INFO 09, 8-11. март 2009. Копаоник.
 • Жељко Кањух, Љубица Констатиновић, Н. Славковић: Примена ласера у процесу зарастања ра-на, Зборник радова, Конференција ЕТРАН 05, Будва, јун 2005. pp. 351-353.
 • Љубица Константиновић, Н. Славковић, Данијела Башчаревић, Ирена Арсић, Милица Басарић, Жељко Кањух, Нада Ђуровић:Ласеротерапија у лечењу дегенеративних обољења лумбалног дела кичменог стуба, Зборник радова, Конференција ЕТРАН 05, Будва, јун 2005. pp. 354-357.
 • Н. Славковић, Ј. Мирчевска Софтвер за визуализацију као подршка пројектовању оптичких систе-ма, Информационе технологије 2005, Жабљак, Фебруар 2005.
 • Ј. Мирчевска, Н. Славковић, Р. Секулић, Рачунарско пројектовање оптичких система, Инфор-мационе технологије 2004, Жабљак, Фебруар 2004.
 • Љ. Константиновић, Н. Славковић, Примена ласера у биостимулацији, Зборник радова, Конференци-ја ЕТРАН 04, Чачак, јун 2004.
 • М. Срећковић, С. Пантелић, Н. Ивановић, Н. Славковић, Утицај нуклеарног зрачења и честица на прорагацију ласерског снопа, Конференција Петровац н/м, 2004.
 • M. Srećković, Ž. Tomić, R. Sekulić, N. Slavković, Some aspects of laser technique in con-temporary technologies, SACS Tuzla, 2003.
 • N. Slavković, Z. Tomić, et.al. Intelligence techniques, i.e. Neural Netnjork of tnjo kinds (guid-ed learning or learning njithout edžternal supervision), SACS Tuzla, 2003.
 • Драган Дружијанић, Н. Славковић, Љубица Константиновић, Зоран Ристић, Зоран Фидановски Але-ксандер Ковачевић, Милан Тртица, Бранислава Раденковић, Проблеми оцене радних параметара ласера у примени у биомедицини, Зборник радова ЕТРАН 03, Херцег Нови, јуни 2003. pp. 342-345.
 • Н. Славковић, Радован Госпавић, Мирко Динуловић, Жарко Божовић, Љубиша Стокић, Милан Трти-ца, Жељка Томић, Зоран Ристић, Александар Бугариновић, Владимир Арсоски:Моделовање интера-кције ласера са материјалима од интереса у биопротетици и стоматологији , Зборник радова ЕТРАН 03, Херцег Нови, јуни 2003. pp.346-349.
 • Р. Секулић, М. Срећковић, Н. Славковић, Неки аспекти оцене дисперзије код оптичких влакана ТЕЛФОР 2002, Зборник радова, p.634.
 • Р. Васић, М. Дукић, Љ. Константиновић, А. Милосављевић, Н. Славковић, Утицај ласерског зрачења на морфогенетске процесе код биљака из фамилије граминеа, XLVI Конференција ЕТРАН, Теслић, јуни 2002. Зборник радова, Свеска III, p. 174.
 • С. Остојић, Ж. Томић, Н. Славковић, М. Давидовић, Н. Бундалески, Генерализација у прилазу расподеле честица од интереса у биологији и екологији XLV Конференција ЕТРАН, Буковичка Бан-ја, јуни 2001. Зборник Свеска III, p. 256.
 • Љ. Константиновић, И. Чернак, В.Прокић, Н. Славковић, Утицај зрачења ласера ниске снаге на функционалну активност На пумпе, XLV Конференција ЕТРАН, Буковичка Бања, јуни 2001. Зборник Свеска III, p. 204.
 • С. Пантелић, А. Милутиновић-Николић, С. Милић, Љ. Константионовић, С. Травица, Р. Госпавић, Н. Славковић, С. Бабић, Биомагнетски аналитички системи са употребом фибер-оптичких система, XЛИВ Конференција ЕТРАН, Сокобања, јуни 2000. Зборник Свеска III, p. 174.
 • М. Срећковић, Љ. Вулићевић, С. Остојић, М. Миливојевић, Ј. Мирчевски, Р. Госпавић, Н. Славковић, Л. Павловић, Н. Бундалески, С. Кајкут, Примена ласера у сврхе екологије и димензиони-сања честица, Етран XЛИВ 26-29 јун, Сокобања 2000б), Етран XLIV, Сокобања 26-27 јуна 2000, pp.184-188.

Projects:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009 годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података и претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори:
  - Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
  - Висока школа струковних стидија за информационе и комуникационе технологије у Београду

Workshop:

 • Н. Славковић, аутор и реализатор Програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, одобрено од стране Завода за унапређење образовања и васпитања 6 (Електронске комуникације у унапређењу наставе - м леарнинг), за школску 2014/15. и 2015/16. годину.
 • Н. Славковић, Параметри примене ласера мале снаге у медицини, предавање по позиву на Медицинском факултету у Београду, Клиника за рехабилитацију „др М. Зотовић“, школске 2004/05. и 2005/06. године.
 • N. Slavković, T. Keča, M. Zajeganović, Merenje slabljenja na različitim vrstama spojeva optičkih vlakana, Seminar/radionica iz Optičkih telekomunikacija na konferenciji TELFOR 2004. godine
 • I. Reljin, S. Pantelić, N. Slavković: Principi merenja parametara optičkih vlakana u vremenskom domenu, Seminar/radionica iz Optičkih telekomunikacija na konferenciji TELFOR 2004. godine.
 • N. Slavković, Parametri primene lasera male snage u medicini, predavanje po pozivu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju „dr M. Zotović“, 2004. i 2005.

Citations:

Рад:

S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitalization of medical images based on DICOM standard”, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 6, iss. 3, pp. 409-418, 2009.

је цитиран у:

 1. O. M. Olaniyi, O. Adebayo, R. Jane. "Development of an Electronic Medical Image Archiving System for Health Care in Nigeria." International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), vol. 2, iss. 4, Paper 020425. (http://ijcit.com/archives/volume2/issue4/Paper020425.pdf)
 2. A. Sagi, A. Sabo, B. Kuljic, and T. Szakall. "Challenges of implementation of intelligent information systems in transforming the healthcare system in the Republic of Serbia." In Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2012 IEEE 13th International Symposium on, pp. 289-292. IEEE, 2012.